2014

Fugletur til Karlsgårde den 1. november 2014

10 personer valgte at tage med på tur på en lun og smuk efterårsdag ved Karlsgårde. På søen var der ikke mindre end tre svanearter: sang-, pibe- og knopsvane. Det var meget pædagogisk at se sang- og pibesvanerne sammen og lære forskellene på dem. Derudover var der en del ænder: hvinand, pibeand, knarand og gråand. Ved søen hørte vi også isfuglen og stor flagspætte og nogen fik også et glimt af skovsneppen.

Langs Varde Å var der også en del fugle; her blev bl.a. noteret fuglekonge, vindrossel, grønspætte og grønsisken. På engene kunne vi på afstand se en mindre flok af kortnæbbet gås og et ravnepar kom tæt forbi os. Der blev også observeret et par sommerfugle i det lune vejr – citronsommerfugl og lille ildfugl.

Turen var ledet af Finn Madsen.

Svanerne i Karlsgårde Sø bliver studeret.
Svanerne i Karlsgårde Sø bliver studeret.

Svampetur til Fanø den 20. september 2014

15 deltagere havde fundet vej til den årlige svampetur, denne gang til Fanø klitplantage ved Albue fuglekøje, hvor Søren Vinding og Torben Christensen kyndigt ledte os rundt.

Forud var der opstået lidt hektisk stemning blandt nogle af deltagerne pga den årlige strikkefestival på Fanø og det forventelige trafikkaos af samme grund, men det udeblev heldigvis fuldstændigt.

Vi fik set en god del af de svampe, der findes i klitplantagen, og nogle fik endda indsamlet lidt tilskud til aftensmaden, især af mælkehatte, men også skørhatte, lidt kantareller mm.

På svampetur i klitplantagen.
På svampetur i klitplantagen.

Tur til Klosterheden – bæverens land den 6. september 2014

En flok forventningsfulde medlemmer drog til Klosterheden for at mødes med naturvejleder Villiam Jensen, der skulle tage os med på tur rundt i området ved Flynder Å. Her, midt inde i Klosterheden, holder nogle af de udsatte bævere til og vi fik set en masse tegn på deres tilstedeværelse. Der var en del træer – også ret store – der bar præg af dyrene. Bæverne kan fælde et forholdsvis stort træ på en halv times tid og herefter går de i gang med at æde fra toppen af. Mange steder langs åen kunne vi se dæmninger og vi gik faktisk over en, så det er gedigent byggeri. Vi så også et af bostederne, som dog var forladt. Den lå flere meter inde på land og for at undgå rovdyr graver bæveren en tunnel ind til hulen fra vandet således at den er lukket helt af udefra.

Bæverne ses sjældent i dagstimerne, men vi fik set en. Den var dog udstoppet.

Det var en rigtig god tur i smuk natur og med en meget oplagt naturvejleder så alle havde en dejlig dag.

Bæveren er et imponerende dyr.
Bæveren er et imponerende dyr.

Tur til Stensbæk Hede og klimpeland den 16. august 2014

10 deltagere (hvoraf de 5 var medlemmer af foreningen) mødte frem til turen med udgangspunkt i Stensbæk Plantage. Her guidede Else Benete Lei (pensioneret skovfoged) os rundt i det spændende ”klimpeland” og fortalte engageret om historien bag opdagelsen af klimperne og om deres tolkning. Klimper er små flade bakker, der er opstået efter istiden for ca. 12.000 år siden. Inde på den typiske klimpe findes en lavning med fugtig mosevegetation, som er helt forskellig fra den tørre hedevegetation, der findes omkring klimperne.Vandet i mosen bremses af et uigennemtrængeligt al-lag nedenunder. Af planter i mosen drejer det sig typisk om Klokkelyng, Tuekogleaks, Kæruld, Tranebær og arter af tørvemos.

Efter frokost fortsatte en del af deltagerne til det fantastiske udsigtssted ”Aftægten” på den anden side af Gelsåen på kanten af Gram bakkeø, hvor man kan skue ud over Gelsådalen over et stort område.

I øvrigt kan nævnes at en del af deltagerne var heldige at se en Hedehøg flagre over heden tæt ved P-pladsen.

Vejret var en blandet omgang sol, varme, blæst og køligt vejr, men det blev alligevel en rigtig fin tur.

Klimper på Stensbæk Hede
Klimper på Stensbæk Hede

Botaniske specialiteter i Oksbøl Øvelsesterræn den 3. august 2014

I Oksbøl Øvelsesterræn findes klitheder og klitlavninger af høj kvalitet. Samtidig betyder Forsvarets aktiviteter med kampvogne, at der hele sker forstyrrelser til glæde for bl.a. enårige planter. Ved Mosevrå fandt vi i kampvognssporene en stor bestand af den sjældne nellikeplante, bruskbæger. I de samme spor fandt vi skorem sammen med bl.a. tusindfrø, vandportulak, liden siv, sand-siv og glanskapslet siv. I klitlavninger blev der fundet liden ulvefod, liden soldug, rundbladet soldug, hvid næbfrø, brun næbfrø, storlæbet blærerod, liden blærerod, benbræk og mangestænglet sumpstrå. Der blev desuden set blomstrende klokke-ensian, heraf nogle med æg fra den rødlistede sommerfugl, ensianblåfugl.

Efter frokost fortsatte turen til stenalderskrænten ved Grærup, hvor vi bl.a. fandt tvebo star ved et vældområde. Vi eftersøgte også lyng-silke, som det lykkedes at finde på et hedeområde nord for Grærup. Turen var en fælles tur med Botanisk Forening og 17 personer deltog. Guide var Inge Nagstrup.

Der kigges på klokke-ensian i en klitlavning.
Der kigges på klokke-ensian i en klitlavning.

Mandbjerg Skov og Fårmandsbjerget den 14. juni

8 deltagere mødte op i Mandbjerg Skov i flot sommervejr til en tur med skovfoged Jens Hjerrild som guide. Han fortalte engageret og detaljeret om skovens historie og fremtidige forvaltningsplan. En del af skoven skal fremover have status som urørt naturskov. En del af de store træer var væltet i stormene i 1999 og sidste år og det gav deltagerne en ekstra udfordring at passere disse, når vi stred os frem i det indre af skoven.  Vi fik desuden demonstreret de konflikter, der kan være i forvaltningen af en skov af denne type: skoven er gennemskæret af små bække, der visse steder i den lysåbne del af skoven, som har eng-karakter, gør engen så fugtig at den er vanskelig at holde tilstrækkelig åben, men samtidig er fugtigheden en forudsætning for at en skovtype som elle-sumpen kan eksistere. I vores tur rundt fandt vi i øvrigt interessante planter som Skovgøgelilje og Skovgøgeurt samt Sanikel. Efter dette besøg gik turen tilbage mod Ribe, hvor vi standsede ved Fårmandsbjerget, der tidligere har haft en fantastisk udsigt over et stort område, men i dag er udsynet helt lukket p.g.a. opvækst af egekrat. Til sidst besøgtes et par engområder ved Rejsby der husede en meget stor bestand af Majgøgeurt, der dog for en stor dels vedkommende var mere eller mindre afblomstret. Alt i alt blev det en dejlig tur for deltagerne, men blot synd at ikke flere har haft tid eller lyst til at deltage!

Skovfoged Jens Hjerrild Hansen fortæller om floraen.
Skovfoged Jens Hjerrild Hansen fortæller om floraen.

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. – 31. maj 2014

På turen rundt i Nationalpark Mols Bjerge besøgte vi forskellige landskabselementer som Kalø Slotsruin, Hestehave Skov, Mols Bjerge, Boelum Strand, Jernhatten, Stubbe Sø og Sletterhage. Der er lavet en kortfattet rapport om turen – se linket

Mols Bjerge rapport 2014

Udsigt fra Trehøje i Mols Bjerge
Udsigt fra Trehøje i Mols Bjerge

Halk Skydeterræn den 11. maj 2014

På overdrevet har der været afgræsning ved kvæg i mindst 150 år uden brug af gødskning og sprøjtemidler. Det betyder, at overdrevsfloraen trives rigtig godt. Her findes en tusindtallig bestand af opret kobjælde sammen med knold-ranunkel, kornet stenbræk og vår-vikke. Ned mod noret findes nogle meget flotte skrænter med formbidte tjørnebuske og hvor vi talte 77 blomstrende salep-gøgeurt. I samme område fandt vi kattefod, almindelig mælkeurt, vår-star og blågrøn star. I klitområdet på den smalle tange fandt vi bl.a. strand-mandstro og strand-fladbælg. På strandengene vokser harril, strand-trehage, strand-vejbred, fliget vejbred, strand-siv m.fl. På strandengene er der en stor bestand af strand-tudse. I en skyttegrav fandt vi en afkræftet strand-tudse, der ikke kunne komme op af graven igen. Noret er vigtigt yngleområde for fugle og på afstand kunne vi se splitterne, gravand, rødben, strand-skade, stor præstekrave og skarv. På den stejle kystskrænt mod Lillebælt trives bitter bakkestjerne, bredbladet timian, blåmunke, sandskæg m.fl. Vi var 10 personer, som på trods af hyppige byger, havde en god dag i det skønne område. Turleder var Inge Nagstrup.

Skrænter ned mod noret.
Skrænter ned mod noret.

Fugletur til Draved Skov og Kongens Mose den 12. april 2014

26 deltagere fra DOF og NaturSydVest havde valgt at indlede påskedagene med fugleturen til Draved Skov og Draved Kongsmose under ledelse af Svend Bødker. Turen var annonceret som en spættetur med mulighed for at se traner, og sådan blev det. På rundturen øst for parkeringspladsen oplevede vi både sortspætten og stor flagspætte. Derudover en del småfugle som rødhals, spætmejse, sumpmejse, sortmejse, blåmejse, musvit m.fl. Og i Kongsmosen ved udkigstårnet gik der heller ikke lang tid før nogen observerede de første to traner. En uventet oplevelse kom oveni, da ti-årige Morten fik øje på en snog i den vandrige grøft til højre for udkigstårnet. Ikke så snart havde den gemt sig i brinken før endnu en snog med lynets hast krydsede grøften. Senere kørte vi til et udkigssted i det nordvestlige moseområde. Et rigtigt dejligt område med åbne vidder. Også her var vi heldige at opleve de store, flotte traner (4) På hjemturen gjorde vi holdt ved Ballum Sluse. Den bebudede blåhals lod sig hverken høre eller se, – det var sikkert for koldt. Til gengæld var der imponerende flokke af bramgæs. For de botanikinteresserede var der rigtig mange forårsbebudere at glæde sig over i Draved Skov. Blandt andet desmerurt, almindelig milturt, hylster-guldstjerne, skov-springklap og skavgræs.

Fugletur i Draved Skov
Fugletur i Draved Skov

Fugletur til Myrthue den 29. marts 2014

15 deltagere fik en fin lille tur omkring ”knolden” ved Myrthuegård  i overskyet, men forholdsvis mildt og stille vejr. Der blev ikke observeret de store sjældenheder, men alligevel en hel del småfugle og vadefugle samt ænder og gæs. F.eks. kan nævnes et par små korsnæb (han og hun) på få meters afstand og sortstrubet bynkefugl nedenfor knolden. Mange bramgæs trak forbi og på vaden en del klyder, spidsænder og gravænder. En fuldstændig liste over iagttagne fugle kan ses på DOFs hjemmeside.

Der spejdes efter fugle i Ho Bugt
Der spejdes efter fugle i Ho Bugt