2013

Fugletur til Tørning Mølle og Pamhule Skov den 9. november 2013

Ved Tørning Mølle har man udnyttet vandkraften helt siden Middelalderen. I Mølleparken findes store, gamle træer. Det er specielle træer som ægte kastanje, hængebøg, duetræ, plantan, avnbøg m.fl.

Ved møllens omgivelser og på møllesøen så/hørte vi følgende fugle: isfugl, spætmejse, stor flagspætte, halemejse, fuglekonge, træløber, knarand, gråand, skarv. Vi spejdede forgæves efter vandstær.

Vi gjorde efterfølgende et kort hold ved Christiansdal Vandværk. Igen fik et par af deltagerne et kort glimt af isfuglen, men det lykkedes heller ikke her at se vandstæren.

Efter frokosten gik turen til Pamhule Skov, som er en blandet skov på ca. 300 ha. Nord for skoven ligger vådområdet ”Hindemade”. Det blev i starten af 1990’erne opkøbt af staten og genoprettet ved at stoppe afvandingen. Ca. 45 af Hindemades 65 ha er blevet oversvømmet, og der er etableret 5 øer, hvor fuglene kan være i fred.

I Hindemade var der en del grågæs og gråænder og herudover så vi krikand, taffeland, knarand, dobbeltbekkasin og skarv.

Vejret passede til årstiden – efterårsagtigt med regnbyger, sol og blæst. Men de 12 deltagere havde alligevel en fin dag under god ledelse af Finn Madsen.

 

Der spejdes efter vandstær ved Tørning Mølle
Der spejdes efter vandstær ved Tørning Mølle

Møde om Esbjerg Kommunes naturplaner den 5. november 2013

17 deltagere var mødt frem for at høre Mads Astrup Sørensen fortælle om, hvordan kommunen forvalter sin natur-og parkpolitik. Målene med denne er bl.a. at fremme biologisk mangfoldighed af naturområderne og at sikre beskyttelse og benyttelse af naturen på et bæredygtigt grundlag.

Man må her skelne mellem kommunalt ejede og privat ejede arealer. På de sidstnævnte er der tale om frivillig deltagelse. På de kommunalt ejede arealer tilstræbes ved hjælp af evt. maskinel rydning og efterfølgende græsning ved kreaturer uden brug af sprøjtemidler og gødning at skabe lysåbne arealer til fremme af et artsrigt græs-og urtesamfund.

Mads gik nærmere i dybden med to helt forskellige naturområder: Lustrup Fællesjord syd for Ribe og Vognsbølparken i Esbjerg.

Der udspandt sig en spændende dialog mellem Mads Astrup og tilhørerne og alt i alt blev det en spændende og interessant aften.

Mads Astrup holder oplæg om Esbjerg Kommunes naturpleje
Mads Astrup holder oplæg om Esbjerg Kommunes naturpleje

Fugletur til Nørresø v. Tønder den 5. oktober 2013 – med kulturhistoriske indslag undervejs

Nørresø blev tørlagt, da Tøndermarsken blev afvandet for mere end 80 år siden. Som følge af det stort anlagte snæbelprojekt er Nørresø nu tilbage som et 90 ha stort vådområde. Vi mødtes med naturvejleder Hans Tonnesen i selve Tønder by ved Bachmanns Mølle, som er ved at udvikle sig til et lille fint naturhistorisk museum. Vi havde ikke gået mange hundrede meter på digerne, før de første fugle bød sig til. Inden for få minutter så vi både sølvhejrer, traner, bekkasiner og en fiskeørn, der efter flot opvisning slog sig ned i et bladløst træ, hvor den bare tog sig fotogent ud al den tid, vi var der. Betaget af området valgte vi bagefter at køre ud i den vestlige del af Tønder, hvor det lykkedes at finde en anden adgangsvej til Nørresø. Her kunne vi sidde på digekronen og nyde kaffen, udsigten og fuglelivet.

Midt i det flade land 12 km nord for Tønder dukker Trøjborg Slotsruin op som lidt af en overraskelse, godt skjult bag høje, gamle træer –  i dagens anledning fyldt med larmende stære. Store dele af murværket i ruinen er dækket af den smukke, fine vedbend-torskemund. Den var stadig i blomst.

Fra Trøjborg ved Visby var der  ikke langt til Møgeltønder, hvor vi i læ af Slotsfeltladen (”Prinsens lade”) indtog vores frokost. Laden blev indviet i 2011 efter et imponerende reastaureringsprojekt. På en storskærm i den unikke lade bliver historien om Guldhornene fortalt på en lidt utraditionel måde, så det fænger mange aldersklasser, ligesom man får et godt indblik i det fantastiske arbejde, håndværkerne og idemagerne bag restaureringen har ydet.

Ved Ballum Sluse var det det de tusindvis af bramgæs på vandet, til lands og i luften plus et par vandrefalke, der tog opmærksomheden. På hjemvejen vendte vi Rømødæmningen, hvor en pæn flok sølvhejre i den grad lyste op.

Værd at nævne er også det holdt vi gjorde ved Hjerpsted (ved kirken) på vej sydover. Her kom vi helt tæt på Vadehavet og vaden med gravænderne, rylerne og hjejlerne.

Alt i alt en afvekslende dag med mange højdepunkter.

Trøjborg Slotsruin ved Visby
Trøjborg Slotsruin ved Visby

Svampetur til Starup Plantage den 29. september 2013

Starup Plantage består af forskellige typer nåleskov på meget mager bund. Sommeren 2013 har været tør og varm, men der er faldet en del regn i september måned. På turen fandt vi derfor store mængder af forskellige rørsvampe. Alle 25 deltagere fik mulighed for både at samle Karl Johan, brunstokket rørhat, punktstokket indigo-rørhat, hulstokket rørhat m.fl. Derudover blev der samlet en del almindelig pigsvamp og prægtig skørhat. Turleder Niels Eg Poulsen sørgede for at guide deltagerne på kyndig vis. Alt i alt en dejlig efterårsdag i skoven.

Oliver nærstuderer en rørsvamp
Oliver nærstuderer en rørsvamp.

 

Naturtur til Ørkenarboretet og Harrild Hede den 24. august 2013

Skovfoged Hans Jensen fra Naturstyrelsen guidede os igennem Ørkenarboretet i Søby Brunkulslejer og kunne fortælle den spændende historie om et tilplantningsprojekt i 1970’erne. Alverdens eksotiske arter var forsøgt udplantet for at kunne finde frem til nogle egnede arter, der kunne klare de barske forhold i brunkulslejerne og i læhegn generelt i Danmark. Langt de fleste arter kunne ikke klare sig og i det lange løb viste det sig, at hjemmehørende arter som eg, birk og bævreasp klarede sig bedst.

Frokosten blev indtaget i det helt nye Naturcenter Harrild Hede ved Holtum Å. Her findes en fin naturudstilling, og ved åen yngler bjerg-vipstjert og isfugl, mens vandstær kan ses i vinterhalvåret.

Efter frokost viste Niels Peter Brøgger os rundt på den sydlige del af Harrild Hede. Niels Peter har en meget stor viden om heden og fremviste os bl.a. sjældne laver, som kun er fundet det ene sted i DK. Vi så også plettet kongepen, guldblomme, benbræk og smuk perikon – disse var dog afblomstret. I et kærområde, kaldet Struben, så vi bl.a. benbræk, rundbladet soldug, plettet gøgeurt, liden blærerod og storlæbet blærerod.

Vi så kun et lille udsnit af Harrild Hede og det er et område, hvor man sagtens vil kunne tilbringe en hel dag!

Smuk sensommerdag på Harrild Hede
Smuk sensommerdag på Harrild Hede

 

Botaniktur på Esbjerg Havn den 3. juli 2013

Esbjerg Havn er måske ikke umiddelbart det mest oplagte sted at tage på botaniktur. Men deltagerne blev vist overraskede over, hvilken artsrigdom der findes i området. Turleder Carsten Mathiesen kender havneområdet rigtig godt og havde udvalgt 4 steder på havnen: Gl. Færgevej, Dokvej, Valsemøllen, 999 og dertil stranden ved Fovrfeld Bækkens udløb. Carsten kunne vise mange arter, som var nye for de fleste deltagere. Vi fik fremvist arter som smalbladet brandbæger, gul reseda, gærde-kørvel, ager-rævehale, giftig kronvikke, hundesalat, tætblomstret karse, orientalsk vejsennep, nat-limurt og mange flere. Flere af arterne er kommet til området via jernbane- og skibstrafikken og hører oprindeligt til i fjerne verdensdele.

 

Deltagerne studerer den sjældne giftig kronvikke ved Dokvej.
Deltagerne studerer den sjældne giftig kronvikke ved Dokvej.

 

Fugle- og botaniktur til Grønningen på Fanø den 9. juni 2013

Fra færgelejet i Nordby gik vi en tur op til det store engområde, Grønningen. Engen er først fersk og bliver senere saltpåvirket. På vejen dertil gik vi igennem nogle klitter og her stødte vi bl.a. på en flok larver af strand-ringspinder (natsommerfugl) og klit-limurt. På Grønningen findes den gule engmyres karakteristiske tuer. På tuerne findes en anden vegetation end på den omgivende strandeng. Her vokser bl.a. fliget vejbred, strand-krageklo og engelskgræs. På strandengen kiggede vi nærmere på smalbladet kæruld, fjernakset star, rødbrun kogleaks, harril, tigger-ranunkel, sandkryb og trævlekrone (hvoraf nogle var hvide). Af fugle blev det desværre ikke til så mange arter, men vi så eng-piber, rødben og strand-skade. Turen blev ledet af Finn Madsen og Benthe Thomsen.

 

En bestand af smalbladet kæruld på Grønningen
En bestand af smalbladet kæruld på Grønningen.

Weekendtur til Samsø den 24. – 26. maj 2013

På turen besøgte vi nogle af de mest spændende naturområder på Samsø: Nordby Bakker, Kragemosen, Ballebjerg, Brattingsborg Skov, Tranemosen, Stauns Fjord, Besser Rev, Langør og Rævebakker. Der er lavet en kortfattet rapport med artslister og billeder fra turen – se linket.

Samsørapport 2013

Nordby Bakker
Nordby Bakker

Fugletur til Filsø den 13. april 2013

Turen var arrangeret i samarbejde med DOF-Sydvestjylland.

Turen for de 25 deltagere blev indledt på Kløvbakken, hvor der er en flot udsigt over den ”gamle Filsø”, som nu kaldes Fidde Sø. Her fortalte turlederne (Sven Bødker og Søren Peder Nielsen) kort om det store genopretningsprojekt af søen. Det er det første forår i den nye sø, så det er spændende, hvad der kommer af fugle. Fra Kløvbakken blev set enkelte fugle såsom dompap, musvåge (hvid form), sangdrossel.

Efter Kløvbakken gjorde vi holdt ved Henne Kirke, hvorfra vi travede ned til Kirkebyvad, hvor der er et fint udsigtspunkt på det gamle pumpehus ud over Mellemsøen. Her blev der set sangsvaner, hvinænder, troldænder, viber, hvid vipstjert m.fl. Ved Mølleåen blev der set isfugl og mange markeringer fra odder – både fodspor og ekskrementer. I kanten af søen blev der desuden observeret kvækkende og æglæggende butsnudede frøer.

Den sidste del af turen gik til det spritnye fugletårn ved Petersholm, hvor der er en god udsigt over Søndersøen. Her blev der bl.a. set en stor flok troldænder.

Havørn blev ikke observeret på turen. Turlederne oplyste, at et ungt par yngler i området i en nærliggende klitplantage. Det er første gang i nyere tid, at et havørnepar forsøger at yngle i det gamle Ribe Amt. Så det er meget spændende, om det vil lykkes for parret at få unger på vingerne.

Udsigt over Mellemsøen fra det gamle pumpehus.
Udsigt over Mellemsøen fra det gamle pumpehus.