Referat Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamling onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00 – på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Ordstyrer: Svend Hadrup

Referent: Mona Hadrup

Et foredrag med Claus Tønder, Esbjerg Kommune blev desværre aflyst.

  1. Bestyrelsens beretning v. Anne Grete Meander, foreningens kasserer

          Med udgangspunkt i de referater, der bliver lagt ud på

          foreningens hjemmeside, fortalte Anne Grete kort om årets

          ture/arrangenter.

          Foråret 2022 gik turene til Nørholm, Draved Skov, Sneum

          Sluse, Mandø, Baldersbæk og Lustrup Fællesjord.

          Eftersommeren/efteråret 2022 gik turene til Skærså,

          Fanø/Grønningen, Sdr. Plantage og Ringkøbing Fjord/Vedersø,

          Fugleturen til Tøndermarsken måtte aflyses. Sæsonen bød

          desuden på et foredrag med Marco Brodde.

          Derudover er der forår og efterår hedeplejedage i Marbæk.

          Der har været pænt tilslutning til arrangementerne, hvoraf

          flere har været i samarbejde med DOF eller DN.

          Beretningen blev godkendt.

2.       Foreningens regnskab v. Anne Grete Meander, Foreningens

          kasserer.

          Regnskabet viser et overskud på 2221 kr./balance 16.526 kr.

          65 personer har betalt kontingent.

          Regnskabet blev godkendt.

3.       Indkomne forslag

          Et forslag om en vedtægtsændring, der gør det muligt

          at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6, blev

          vedtaget (se vedtægterne på hjemmesiden)

4.       Valg af bestyrelse og revisorer

          Genvalg af Anne Grete Meander og Mona Hadrup

          Genvalg af Svend Hadrup som suppleant

          Nyvalg af et 6. bestyrelsesmedlem: Tove Porskjær, der

          afløser Anne Grete Meander som kasserer i foreningen

Bertel Prinds (tidl. revisorsuppleant)blev valgt som revisor.

Hanne Bjørnhart blev valgt som ny revisorsuppleant.

5. Fastsættelse af kontingent

    Samme kontingent som hidtil: 100kr./person/årligt

6. Evt.

    Det er muligt at have en gæst med på turene.

    Vedkommende skal blot betale for evt. kørsel.

     Der pt 35 personer tilmeldt ”reminderlisten”.