Referat Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling d. 20. februar 2013
Tilstede var 25 medlemmer

 

1. Der bliver oprettet en ny hjemmeside, pris ca. 6250,- kr.

2. Årets ture:

Der blev i 2012 tilbudt 11 arrangementer, hvoraf blev 10 gennemført med deltagelse af fra 5 til ca. 20 deltagere. Nogle af disse i samarbejde med DOF/Sydvest.

Turene har været med varieret indhold: botanik, fugle, insekter og sten, så der har været noget for alle interesser.

En enkelt tur skal særligt fremhæves: turen til Øland, som blev en helt speciel oplevelse for de 12 der deltog.

3. Regnskabet:

Der har været et underskud på årets regnskab på ca. 900 kr. Dette skyldes at mange af medlemmerne ikke har betalt kontingent og er klart utilfredsstillende.

Beholdningen er pr. 31.12.12: 8245,- kr.

Årets underskud nødvendiggør den kontingentforhøjelse, som bestyrelsen foreslår, også til financiering af den nye hjemmeside.

4. Valg til bestyrelsen:

Arne Clausen, Anne Grete Meander og Elsebeth Jørgensen var på valg og alle blev genvalgt.

Revisorer: Niels og Vibeke Schulz blev genvalgt.

Claus Løth havde meddelt på forhånd, at han agtede at træde ud af bestyrelsen. Som hans efterfølger blev valgt Inge Nagstrup, der avancerede fra at have været suppleant i mange år til at blive fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Mona Hadrup blev valgt som ny suppleant.

5. Indkomne forslag: intet

6. Kontingentet: bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse til: 100/150 kr., og det blev vedtaget.

7. Eventuelt:

Vi mindedes den tidligere formand Oluf Poulsen, der døde fornyligt.

 

Efter generalforsamlingen viste Inge Nagstrup lysbilleder fra foreningens tur til Øland i 2012.