Referat generalforsamling 2024

Den 6. februar 2024 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Ordstyrer: Arne Krogh Clausen

Referent: Mona Hadrup

Til stede: 15 personer

1. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning handler meget om årets ture, så i år var det lagt i hænderne på de enkelte bestyrelsesmedlemmer kort at fortælle om den eller de ture, de havde været ansvarlige for, hvad enten det var som turleder, arrangør eller referent. Der var tale om ture til lokalområder som Fanø, Langli, Alslev Ådal, Sdr. Plantage i Varde, Marbæk og Ribekanten og længere ture til Højen Å, Tørning Mølle og Holme Ådal. Enkelte ture blev aflyst på grund af for få tilmeldte, men ellers var der fra 8 – 21 deltagere på turene. For yderligere information om turene se hjemmesiden www.natursydvest.dk

2. Foreningens regnskab v. Tove Porskjær, kasserer

Årets regnskabsresultat viste et minus på 2960 kr., hvilket betyder at der blev brugt af ”kapitalen”, som nu lyder på 9598 kr. Regnskabet blev godkendt.

Under punktet redegjorde Inge Nagstrup, daglig bestyrer af hjemmesiden, for historikken omkring hjemmesiden siden starten 2013 – en historie, der desværre kunne fortælle om større og større krav til opdateringer og sikkerhed på grund af flere hackerangreb. På tidspunkter har hjemmesiden været helt nede. Inge Nagstrup blev takket for sin store indsats som webmaster. – Inge vil gerne, om vi kunne finde en afløser – så hermed en ”Efterlysning af webmaster” til at stå for at lægge ture plus referater ind på hjemmesiden

Større udgifter i den forbindelse plus stigende portoudgifter (nu koster det 25/20 kr. per blad, der sendes ud), betyder, at der fra 2025 formentlig kommer til at ske en forhøjelse af kontingentet. Ifølge vedtægterne skal forhøjelsen vedtages på en generalforsamling. Bestyrelsen må have punktet ”budget” med på kommende bestyrelsesmøder.

Som det blev annonceret på forsiden af programmet for 1. halvår af 2024 er det slut med at udsende programmet som tryksag. Programmet tænkes udsendt digitalt, – dog vil der stadig blive trykt programmer til omdeling på biblioteker m.v.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var genvalg af Carsten Mathiesen, Arne Krogh Clausen, Finn Madsen og suppleant Svend Hadrup.

Genvalg af revisor Bertel Prinds og revisorsuppleant Hanne Bjørnhart

4. Indkomne forslag.

    Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

    100 kr. for 2024.

6. Evt.

      Se under punkt 2 – om problemer med hjemmesiden.

      Tak til Carsten Mathiesen for de mange projekter tilvejebragt gennem Veluxfonden og

       samarbejde med Esbjerg Kommune og diverse grønne  lokale organisationer incl. Myrthuegård

    og skoler. Seneste nyt er, at Carsten den 19.12 2023 fik besked fra Veluxfonden om, at hans

    ansøgning om 53.000 kr. til NaturSydVest til (endnu) et frugthaveprojekt til afvikling i foråret

    2024 var imødekommet. Veluxfonden indbetaler beløbet på foreningens bankkonto.

    Aftenen sluttede af med et interessant foredrag om naturgenopretningsprojekter af våd-

    områder til gavn for natur, miljø og klima – ved Trine Kröger Jensen fra Esbjerg Kommunes

    afdeling for Natur og Vandmiljø.