Tur til Lustrup Fællesjord d. 14. juni 2022

På en halvkølig sommeraften mødtes ca. 15 deltagere til tur rundt i området ledet af Peter Witt. Han startede med en give en kort historisk introduktion, idet lokaliteten indeholder forskellige mergelforekomster, som har været udnyttet fra gammel tid til at forbedre markernes frugtbarhed. Men som det hed: ”faderen mergler, sønnen sulter”, så frigør kalken i mergelen næringsstoffer i jorden for et kortere øjeblik, men det skal senere suppleres med næringstilførsel for at fastholde et øget udbytte.
Den fælles jord i Lustrup er blevet delvist ryddet for opvoksende krat (især Pil og Slåen), men det er en stadig kamp at holde det nede. Nu er der sat geder (4) ud og senere kommer der skotsk højlandskvæg til. Det er Esbjerg Kommune, der har det overordnede ansvar for indsatsen.
Vi fik under turen rundt i området et flot indtryk af et varieret og spændende planteliv med arter som: Maj-Gøgeurt, Vild Hør, Hjertegræs, Blågrøn Star, Ægbladet Fliglæbe,  Slangetunge m.fl.
Peter havde ketcher og bakke med og tog prøver fra et par af de små søer, og vi fandt bl.a. igler, vandkalve, guldsmedelarver og enkelt haletudser (måske af den sjældne Løgfrø).
Referent: Arne Krogh Clausen

Baldersbæk ved Holme Å d. 29. maj 2022

I smukt vejr mødtes 21 deltagere (hvoraf nogle fra Botanisk Forening) til en tur rundt omkring Baldersbæk under ledelse af Peer K. Hansen og Inge Lise Jensen.
Først gik vi ad den offentlige sti ned til de tidligere fiskedamme, der sammen med de nærmeste omgivelser er blevet restaureret inden for de sidste 10 år. I dammene vokser spændende planter som: Hår-Tusindblad, Slank Blærerod og Spæd Pindsvineknop, hvoraf vi fik de to første fint demonstreret. Derefter gik vi til 3-herredsstenen opført af Holger Petersen. En af deltagerne var heldig at observere to røde glenter svæve kort over skoven, mens ellers dominerede blomstrende Bukkeblad og flere Maj-Gøgeurter på engen. Vi fulgte derefter stien via broen over Holme Å og fortsatte langs denne. Her blev der bl.a. set en meget flot blomstrende bestand af Lav Skorzoner og desuden Trævlekrone og Engkabbeleje. I den våde moseprægede del af stien sås en del mospuder med blomstrende Tranebær og Tyttebær. På den sidste afstikker før P-pladsen over en afgræsset, våd eng sås bl.a. Smalbladet og Tue-Kæruld. Til sidst i den vandfyldte del af skoven en ret sjælden svamp: Gul Nøkketunge.
Alt i alt en meget vellykket tur under ledelse af kyndige guider, hvor vi fik set et stort antal forskellige planter.
Referent: Arne Krogh Clausen

Fugletur til Mandø med Natur SydVest og DOF mandag d. 2 maj 2022

Vi var ca. 10 biler der kl.7.15 kørte fra Vadehavscenteret over Låningsvejen til Mandø. Undervejs gjorde vi holdt for bl.a. at observere stor regnspove på det lave vand langs vejen.
Vel ankommet til Mandø drejede vi skarpt til højre og kørte på vejen langs diget mod nord. Ved en lille kunstig sø gjorde vi første holdt, og her tog vore to fremragende ledere Niels Knudsen og Finn Madsen fat på at fortælle og forklare de overvældende naturindtryk, der ramte os på den dejlige forårsmorgen. Vi blev bl.a. overfløjet af en stor flok bramgæs, der var blevet jaget op af en af de fem unge havørne, der huserer på øen. Fik vist afpillede skrog af bramgæs, der var rester af havørnenes måltider. Vi hørte og så kobbersnepper i deres parringsflugt. Af andre arter kan bl.a. nævnes rørhøg, gravand, rødben og stenpikker.
Vi kørte langs diget og satte bilerne nord for byen og delte os i to hold af hensyn til logistikken med biler. Vi så bl.a knortegæs, ringdrossel og blåhals på vores gåtur.
Turen sluttede med fælles madpakkespisning for de ca. 25 deltagere ved diget mod syd.
En fin tur, hvor vi blev klogere på naturgenopretningsprojektet for Mandø og beriget med syns- og høreoplevelser fra Mandøs rige fugleliv.
Det er bestemt en forårstur vi kunne forestille os at gøre igen.
Referenter: Gitte og Svend Hadrup 

Aftentur til Sneum sluse den 21. april 2022

En skøn aften mødte cirka en snes personer op ved Sneum sluse for at høre og se på fugle, historie og kultur på stedet. Opgaven var fordelt, så Finn hovedsageligt tog sig af fuglene og Jens-Søren af historie og kultur.
Mange forskellige fuglearter blev set. Teleskopet blev opsat og vupti, så var der et par sorthovedede måger i vrimlen af hættemåger (Finn vidste nok, hvor de stod!). Udover farveforskelle mellem hættemåger og sorthovedede måger er stemmen også forskellig. Dette blev på bedste pædagogisk vis demonstreret senere, da en sorthovet måge fløj lige forbi os og gav en stemmeprøve. Udover havet og engene blev også spottet to havørne.
Jens-Søren fortalte om baggrunden for Sneum Digesø (Esbjerg Kommunes største sø med et vandareal på 26 ha) og dens opbygning, Sneum å, digers opbygning, slusen, bebyggelsen langs åen. I fortællingen indgik mange tal, som ikke skal opremses her. Meget af det havde deltagerne sikkert hørt eller læst om før; men mon ikke enkelte nye detaljer blev tilføjet, f.eks. at betonkasserne, som virker som kystbeskyttelse på stedet, var efterladenskaber fra 2. verdenskrig og var tænkt som forankring af havminer. Betonkasserne havde ligget opmagasineret i Tjæreborg.
Arne fortalte om ’Projekt Sneum Sluse’. Et projekt, som via fonde er fuldt finansieret, men på turtidspunket var sat i bero, grundet en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Nu er projektet nedjusteret og DN har meddelt, at de denne gang ikke vil anke sagen.

Hedepleje i Marbæk den 27. marts 2022

Hedeplejearrangement på den store fredede hede i Marbækområdet.
En masse opvækst af bl.a. fyr og sitka-gran havde bredt sig over heden og truede med på sigt at overskygge de lyselskende hedeplanter.
10 friske hedeplejere bevæbnet med ørnenæb gik i gang med at eliminere disse nåletræer og efter 3 timers hyggeligt samvær – inkluderet kaffe og boller – var heden blevet befriet for mange af disse uønskede træer. Efterfølgende hedepleje fortsætter det gode og nødvendige arbejde til gavn for dyre- og plantelivet. 

Tur til Nørholm og Karlsgårde d. 12. februar 2022

Der var mødt ca. 30 deltagere op ved P-pladsen ved Nørholm Gods (heraf 8 fra NaturSV). Pga. den store tilslutning blev vi opdelt i to grupper, der gik i hver sin retning i skoven. Desværre blev det en af de dage, hvor fuglene absolut ikke havde lyst til at vise sig frem, formentlig fordi vejret ikke var med os: der blæste en ubehagelig stærk og kold vind fra NV. Det blev kun til få mejser (bl.a. halemejser), træløbere og flagspætter. En enkelt musvåge lod sig se.
Derefter kørte vi til Karlsgårde Sø ved Rolandhytten, hvor det var muligt at få et større udsyn over søen. Her opholdt sig ca. 14 Store Skalleslugere, men ellers ingenting.
Til sidst gik vi fra P-pladsen ved Karlsgårde-værket langs stien ved kanalen ned til Skonager Bæk. Her var der dog noget mere liv i form af diverse mejser, bogfinker, spætmejser og fuglekonger.
Trods det magre udbytte i form af fugle var det en fin oplevelse at bevæge sig  rundt i det spændende landskab.
Referent: Arne Krogh Clausen