Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19- 21.00

Sted: Hovedbiblioteket, mødelokale 1.
Dagsorden:
  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Foreningens regnskab.
  3. Valg af bestyrelse:
På valg er: Carsten Mathiesen og Finn Madsen. Sven Hadrup som suppleant. Alle genopstiller.
Revisor: Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds genopstiller.
  1. Indkomne forslag: skal være sendt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
  2. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår samme kontingent (100,-).
  3. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil Karin Gustausen holde et foto-foredrag om en tur til Peru i 2021.
Foreningen byder på et lille traktement.