Naturpleje på den store fredede hede i Marbækområdet den 5. september                               

Søndag den 5. september havde vi gang i naturplejen på den fredede Sjelborg hede.

Vejret var lige tilpas, og der blev ihærdigt klippet og hevet i brombær, hybenrose, birk og nåletræer, der havde vovet sig ind på heden. Undervejs var der traktement med kage, kaffe og te. 

Dynger af afklippet og optrukket uvelkomment opvækst blev lagt langs Myrtuevejen, hvor det efterfølgende vil blive afhentet af kommunens mænd. 

Som bonuspoint blev der på dagen fundet yngel af Lille Vandsalamander i den lille Skelsø på heden. Om vores tidligere hedepleje med fjernelse af meget træ- og buskopvækst i og omkring søen har haft en finger med i spillet vides ikke, men uanset hvad en kærkommen padde.

Tur til Gammelgab den 29. august

I alt 13 deltagere mødte op på P-pladsen v. Gammelgab, hvor vores glimrende guide, Klaus Kevin Kristensen, startede med at gøre rede for landskabets udvikling. Herefter begav vi os ind i området, og vi fik set en masse planter fra naturtyper som tør klithede til mere fugtige kær-typer, herunder noget der må betegnes som rigkær, hvor der er et vist kalkindhold i jorden.
Fra det tørre klitområde skal især nævnes Strandmandstro, der stod med flere eksemplarer.
Turens suveræne højdepunkt var nogle små arealer med et meget stort antal individer af Leverurt, der stod i meget flot blomstring. Samme sted sås også: Mosevintergrøn, Vild Hør og Stribet Kløver. Andetsteds sås få eksemplarer af Slangetunge.
Insekterne var naturligvis ikke så talrige på dette tidspunkt, men Klaus demonstrerede  hvordan han med en flagermusdetektor kunne spore lyden af græshoppernes ”sang” og fangede til sidst en Siv-græshoppe.
Af fugle var der kun ganske få, bl.a. en Stenpikker (der blev mærkeligt nok også fundet et dødt eksemplar).
Alt i alt en udbytterig tur i et stadig flottere og varmere vejr.

Leverurt

Holme Å genopretning den 17. august

”Holme å genopretning – hvad byder fremtiden på” var emnet for en aftentur  i august med naturvejleder Morten Vinding som særdeles kyndig guide.
Det var en stor oplevelse for gruppen (otte personer) at være på stedet/stederne og få et førstehåndsindtryk af det store genopretningsprojekt, Holme Å projektet vitterligt er. Kun Skjern Å-projektet er større. Det gjorde ikke aftenen mindre spændende, at en af deltagerne kunne supplere med viden, opnået ved tidligere arbejde med/i området.
Vi startede ved Karlgårde Sø og blev mindet om de kviksølvudledninger, der indtil begyndelsen af 70´erne, blev udledt fra Grindstedværket. Fortsatte langs Holme Å kanalen og fik mange gode eksempler på, hvorfor det er så vigtigt at give vandet tilbage til åen.
Holme Å bliver på en strækning af 12 km igen et naturligt slynget vandløb med mulighed for nye levesteder for odderen, laksen, havørreden, snæblen og flodperlemuslingen. Det varer ikke længe før projektet er klar til indvielse.
Projektet bliver finansieret af Aage V. Jensen fonden, Naturfonden, Energiselskab SE (Norlys) og Varde Kommune.

Tur til Klelund den 19. juni

Nej, der sås ingen ulve, og spørgsmålet er om der overhovedet har været ynglende ulve i år, men vi måtte under alle omstændigheder begrænse os til den ikke-afspærrede del af skoven og heden.
Vi gik en rundtur på ca. 4 km, hvor vi så og/eller hørte de sædvanlige sangfugle, hvoraf Bogfinken må siges at være en karakterfugl for skoven. Den bedste oplevelse var Hedelærken, hvor vi både så en han og en hun på ret tæt hold, og de havde tydeligvis rede i nærheden. Derudover: Mistel- og Sangdrossel, Skovpiber, Ravn og ikke mindst Top-mejse: 2 formentlig han og hun.
Desværre kunne vi ikke få Ulvefoden at se på heden, men af botanik kan nævnes: Kugle-Museurt, Læge- og Tveskægget Ærenpris, Pengebladet Fredløs, Alm. Pimpinelle og Gyvel: visse steder var den voldsomt dominerende.
Et enkelt krondyr, en kalv lod sig se, ellers så vi ikke noget til hverken krondyr eller vildsvin.
Det lykkedes fra kanten af heden at iagttage en Rødrygget Tornskade.

Sanke- og historisk tur til Skallingen den 6. juni 2021

Vi var 15 personer, der mødte op til solskin på Skallingen.
Morten Vinding fortalte om Skallingens natur og tyskernes besættelse af stedet under 2. Verdenskrig.
Terrænet er meget ujævnt og vådt, så det var virkelig gummistøvleterræn.
Fugle var der ikke mange af. Vi så en rørhøg-tårnfalk-viber-lærker
Morten fortalte om de forskellige planter og deres specielle levevis i det meget omskiftelige terræn med tidevandets vekslen med saltvand og spiselige saltholdige planter, bl.a gåsefod-stilkløs kilebæger-kveller-spartina-trehage.
En dejlig tur med solskin, men en del blæst, så det var ikke så varmt.

Aftentur til Peder Thellesen den 18. maj 2021

Vi mødte 20 personer op hos Peder Thellesen i fint solskinsvejr.
Vi så en mængde landsvaler og stære, men desværre ikke sløruglen, der lå på rede i fuglekassen. Hvis vi blev der til mørkets frembrud havde vi nok set den.
Peder ringmærkede 5 stæreunger, der var ca 10 dage gamle.
Peder fortalte lidt om sin ringmærkning over 50 år af bl.a stære, svaler, storke og traner.
Hans søn, der har overtaget gården, fortalte lidt om livet som landmand og kvægavler.
En hyggelig tur med solskin, men køligt, så vi sprang aftenkaffen over.

Peder ringmærker en stæreunge. 

Hedepleje i Marbæk den 11. april 2021

Jo, det sneede, da 8 ivrige naturplejere mødte op i Marbæk, men det stoppede dem ikke i at tage fat og gøre noget godt for naturen og biodiversiteten. 
I pausen blev der sædvanen tro trakteret med lækre boller og krydderkage samt kaffe og te. Da 2 timer var gået, kunne deltagerne tilfredse notere stakke af elimineret opvækst, som et synligt bevis på et udbytterigt arbejde til gavn for heden og dens beboere.